Новини

Моля, обадете се на посочените в контакти телефони за да получите информация за цени и срок на доставка.
повече

Моля, запознайте се внимателно с "Общи условия"  и"Политиката за защита на личните данни""на сайта twins.bg

 

Те съдържат правилата, по които Операторът на сайта предоставя Продукти на Потребителя , съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за Електронната търговия (ЗЕТ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и  Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

 

В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте сайта twins.bg.

 


 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. Общи условия

1.1 Потребителят се съгласява да използва сайта twins.bg изцяло на свой риск, безусловно приема и се задължава да спазва настоящите "Условия за ползване". Потребителят се съгласява да не търси съдебна отговорност от сайта twins.bg, респективно от неговия Оператор, собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на използването му.

 

II. Данни за Оператора на сайта и Администратор на лични данни

Име на фирма Туинс Про ООД
Адрес по регистрация гр. София, 1434, кв. Симеоново, ул. 50-та 3А
ТД на НАП София-град, Офис Витоша
ИД номер Булстат 201014108
ИД по ЗДДС BG201014108
Тел. за връзка 0888.420.850
Лице за контакт Мадлен Захариева
   
Адрес на магазин гр. София, 1505, ул. Оборище 121
ТД на НАП София-град, Офис Оборище
Тел. за връзка 0888.420.850
Лице за контакт Мадлен Захариева

  

III. Информация за Продуктите

3.1. Информацията за Продуктите се предоставя от съответния производител/ доставчик. Twins.bg не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗП. 

3.2. Операторът не носи и няма да носи пряка или косвена отговорност за точността, пълнотата и актуалността на информацията, представена на сайта twims.bg. Възприемането на тази информация може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически, финансови, и в тази връзка Потребителят трябва да осъзнава и приема риска, свързан с неправилното й разбиране и тълкуване.

IV. Цени на Продуктите

4.1. Цените на Продуктите в сайта twins.bg са посочени в български лева за единица мярка с включен ДДС, франко склад в гр. София.

4.2. Цените на доставка, монтаж и пускане в експлоатация не са включени в цените на Продуктите.

4.3. Начините и цените на доставка са подробно описани в раздел Доставка на настоящите "Условията за ползване".

4.4. Цените на монтажа и пускането в експлоатация са обект на допълнително споразумение.

V. Регистрация

5.1 Регистрацията в сайта twins.bg е задължителна за всеки Потребител, който ще  прави online поръчки. Регистирайки се в сайта twins.bg Потребителят се съгласява с настоящите "Условията за ползване" и те стават задължителни за него.

5.2. За Потребители, които само се запознават със съдържанието на сайта twins.bg, регистрацията е препоръчителна.

5.3. Регистрацията се прави еднократно с валиден email адрес и парола по избор от тук. Във формата за регистрация се въвежда  цялата задължителна информация. Тя е необходима за издаването на официалните документи за поръчките, както и за безпроблемната доставка.

5.3. Операторът на сайта twins.bg е регистриран като оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Предоставянето на лични данни от Потребителя при регистрацията му в сайта е напълно доброволно. Тези данни ще бъдат използвани от Оперотора в съответствие с действащото в момента законодателство в Република България.

VI. Поръчка

6.1. Потребителят може да поръча  Продукти от сайта twins.bg по един от следните начини:

 • Online на сайта twins.bg
 • По e-mail
 • По телефона
 • В офиса на Оператора

 

6.2. При поръчване на Продукти Потребителят трябва да уточни вида и броя на Продуктите, начина на плащане, начина на доставка и адреса за доставка. След завършване на поръчката Потребителят получава на email-а си Проформа фактура с цялата информация за направената поръчка.

6.3. За всяка постъпила по електронен път поръчка Операторът се свързва с Потребителя за устното й потвърждение по телефон. Поръчката се изпълнява единствено в случай на получено такова потвърждение.

6.4. За всяка поръчка се издават съответните документи, съгласно действащото в момента законодателство в Република България.

 

VII. Начин на плащане

7.1. Плащането на поръчаните Продукти може да бъде извършено по един от следните начини:

 • Банков превод
 • Наложен платеж
 • В офиса на Оператора
 • ePay - в процес на активиране
 • PayPal - в процес на активиране

 

7.2. Ако избраният начин на плащане  е Наложен платеж, Потребителят трябва да заплати стойността на пратката на куриера в момента на получаването й.

7.3. Ако избраният начин на плащане  е Банков превод, пратката се експедира след получаване на превода в банковата сметка на Оператора.  В основанието за заплащане трябва да е посочено "Проформа фактура: XXXXXXXXXX/ дата". Банковите данни на Оператора се получават с Проформа фактурата.

 

VIII. Доставка

8.1. Начините на доставка са следните:

 • Ще си го взема от Вашия офис;
 • Куриер Speedy

 

8.2. Доставката е за сметка на Потребителя. Тя варира в зависимост от теглото на пратката, разстоянието и времето за доставка.

8.3. Всяка пратка се застрахова за рискове при транспортирането. Застраховката е за сметка на Потребителя. Цената на застраховката зависи от стойността на пратката и при Speedy е 0,5% от стойността на пратката.

8.4. Справка за цените на доставка на Speedy може да се направи на сайта www.speedy.bg

 

IX. Получаване на пратката

9.1. При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера. Ако се установи увреждане на съдържанието на пратката, трябва да се състави Констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и от куриера. Рекламация за увредена пратка се подава от Потребителя до куриера в срок от 3 работни дни след съставяне на Констативния протокол. В този случай задължително незабавно се уведомява Оператора и му се предоставя копие от Констативния протокол.

9.2. При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й за съответствие с направената от Него поръчка. Ако има някакво несъответствие, Потребителят трябва незабавно да се свърже с Оператора.

 

X. Гаранция


10.1. Потребителят получава  гаранционна карта заедно с всеки закупен Продукт. Тя му дава право на гаранция до изтичането на упоменатия в картата срок и при спазване на гаранционните условия.

10.2. Отстраняването на повреди по Продукти в гаранционен срок се извършва само в оторизираните сервизи, изписани в гаранционната карта.

 

XI. Отказ от Продукти

11.1. Получените Продукти могат да бъдат отказани от Потребителя и върнати на Оператора само в следните случаи:


а) При констатирано несъответствие на характеристиките на Продукта с тези, посочени за него в сайта twins.bg. В този случай Операторът възстановява на Потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи, при условие че Продуктът е върнат на Оператора в срок от 7 работни дни от датата на получаването му в ненарушен търговски вид  и опаковка.


б) Потребителят има право да се откаже от поръчаните Продукти в срок от 7 работни дни от датата на получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и се връщат във вида, в който са получени. В този случай транспортните и всички други разходи по получаване и връщане на Продуктите са за сметка на Потребителя.


11.2. Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаните от него Продукти.

 

XII. Използване на материали от сайта twins.bg

12.1. Авторските права върху материалите на сайта twins.bg са притежание на Оператора, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен притежател или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на Оператора. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на Оператора.

12.2. Ползването на материалите на сайта twins.bg за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.


12.3. Трети лица имат право да слагат линкови към материали и страници на сайта twins.bg, като съдържанието им трябва да се зарежда от сайта twins.bg.

 

XIII. Заключителни клаузи

13.1. Операторът се стреми за своевременна актуализация на представената информация на сайта twins.bg, а също така и за намаляване времето за отстраняване на проблеми, които биха могли да възникват.

13.2. Операторът не носи и няма да носи пряка или косвена отговорност за възможни повреди и ущърб на компютърното оборудване  или друга собственост на Потребителя, ползващ сайта twins.bg, причинени вследствие на достъпа до този сайт и неговото ползване.

13.3. Операторът не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта twins.bg,  и свързаните с това предоставяни услуги.

13.4.  Операторът си запазва правото  да извършва промени в сайта twins.bg по всяко време без предупреждение.

13.5. Операторът си запазва правото  да променя настоящите "Условията за ползване" без предупреждение.

13.6. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта twins.bg.

  

Дата на последна промяна: 25.05.2018